Bilder och film från konferensen

Som en del i en kurs i visuell antropologi har en grupp av våra fantastiska studentvolontärer satt samman bilder och en film från konferensen.

Bilder finns på http://sant.webblogg.se/

Se samtliga bilder på http://sant.webblogg.se/

Tack Astrid, Axel, Alfred och Fredrik!

Uncategorized 0

Tack!

Thank you everybody for a fantastic conference!

Uncategorized 0

Sveriges Antropologförbund (SANT) inbjuder till årskonferens 2015

DO THE RIGHT THING!

Antropologi och moral

17–19 april 2015, Lunds universitet

Keynote: Mikael Kurkiala – Vem bryr sig? Om moral, omoral och likgiltighet

Parterna i en moralisk relation är subjekt och därför kränkbara. Mellan subjekt etableras ett sårbart moraliskt universum. Ur detta universum utesluts objekt inför vilka vi varken känner välvilja eller motvilja utan likgiltighet. Adiaforisering (från grekiskan adiaphoron – ”irrelevanta saker”) är den process varigenom fenomen förflyttas från ett moraliskt till ett amoraliskt universum.  Marknadens gravitationskraft krymper vårt moraliska universum i takt med att allt fler aspekter av livet varufieras. Denna föreläsning blixtbelyser samtidens inre landskap och reflekterar kring moral, omoral och förtingligande.

Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi och arbetar som forskare på analysenheten vid kyrkokansliet i Uppsala.

Keynote: Unni Wikan –  On good, bad, and evil: Reflections from a life in anthropology

Conceptions of good and bad, beautiful and ugly, virtuous and shameful shift and change through time, affecting the anthropological enterprise.  Change affects not just local moral worlds but conceptions of what is ethical : how do we deal with that? Drawing on a life in anthropology, much of it in the Middle East, I shall raise some moral and ethical concerns that I have had to cope with in my longitudinal work on issues that are the more sensitive now than they ever were when I began my career. I shall draw the link to work I did in Bali, Bhutan, and Scandinavia, in the hope of illuminating some deep anthropological dilemmas, as I see them, pertaining to method, morals, ethics, and writing.

Unni Wikan är professor vid Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

 

Do the right thing!

(In English below) Under det sista årtiondet har antropologer visat ett tilltagande intresse för moral. Temat är nytt, menar många, och vi behöver det. Men har inte antropologi alltid handlat om moral; om hur samhällen får sina medlemmar att göra ”det rätta” och om vad som händer när de istället gör det felaktiga? Är en ”moralens antropologi” bara gammalt vin i nya flaskor?

Vi bjuder in er alla till en diskussion om antropologi och moral på SANTs årskonferens i Lund 2015.

Hur bör en moralens antropologi, eller en etnografi om moral, definieras? Vad består ”det moraliska” av, vad menas med att göra ”det rätta”? Vad menar människor med moralisk upprustning, omoral, moraliskt förfall? Vilka blir moralens väktare och varför? Varför har moral plötsligt blivit så viktigt för så många grupper, institutioner och rörelser? Hur förs en moralisk diskurs in i ekonomiska utbyten, sociala relationer, policys, politisk debatt, eller konkreta företeelser som asylpolitik, integration, korporativt ansvar, social välfärd, hälsovård, kulturpolitik, nationalism och terrorism? Och vilka moraliska implikationer har antropologin som ämne och praktik?

Kom söderut med papers och paneler om moraliska praktiker och moraliska diskurser, eller om moraliska infallsvinklar på vårt eget antropologiska arbete!

Mer information finns under flikarna högst upp på sidan!

 

DO THE RIGHT THING!

Anthropology and morality

17–19 April 2015, Lund Universitet

Over the past decade, anthropologists have paid increasing attention to morality. Moral anthropology, they argue, is something new, and something we need. But has not anthropology always been about morality? About how societies make people do the right thing, and what happens when they do the wrong thing? Is moral anthropology just old wine in new bottles?

We invite you all to a discussion about anthropology and morality!

How should “moral anthropology,” or “ethnography of morality,” be defined in the first place? What constitutes “the moral,” what does it mean to “do the right thing?” What do people mean by moral resurgence, moral indignation, and moral decay? Who become “moral guardians” and how? Why is morality suddenly vital to so many groups, institutions and movements? How does the moral discourse enter economic exchange, social relations, policy implementation, political debate, or concrete issues such as asylum policy, integration, corporate responsibility, social welfare, health care, cultural policy, nationalism, or terrorism? What are the moral implications of our own anthropological work? What kind of issues get ‘moralized’?

Come South with panels and papers on anthropology and morality! Show us your moral and morally-based ethnography, present a paper on moral practices and moral discourses, or on the moral dimensions of anthropological practice.

More information under the tabs at the top of the page!

Inbjudan/Tema 0